In samenwerking met de scholen

Jongerenwerk Op School

Onze jongerenwerkers op school vormen de schakel tussen de school-, straat- en thuiscultuur. Zij zien en horen jongeren in deze drie leefwerelden, leggen actief de verbinding hiertussen en helpen jongeren om hierin hun weg te vinden. In aanvulling op deze drie leefdomeinen vormt ook het online domein een steeds groter onderdeel van de leef- en belevingswereld van jongeren. Samenwerking tussen het onderwijs en het jongerenwerk maakt een gezamenlijke aanpak mogelijk die zich richt op de persoon van de jongere, in de thuissituatie, op school, in de buurt en online. Samenwerking tussen het onderwijs en het jongerenwerk zorgt ervoor dat er niet alleen aandacht is voor dat jongeren de benodigde kennis, vaardigheden en competenties verwerven om te kunnen participeren in de samenleving (kwalificatie), maar ook dat jongeren leren deel uit te maken van de samenleving en ingewijd worden in de waarden en normen van de samenleving (socialisatie) en dat jongeren een eigen identiteit en uniciteit ontwikkelen (persoonsvorming).

Wat doen wij?

Onze jongerenwerkers op school werken samen met de school aan de ontwikkeling van de jongeren, het schoolpersoneel en de school en wijk als geheel. De kerntaken van onze jongerenwerkers op school zijn:

  • Aanspreekpunt zijn en jongeren aanspreken;
  • Signaleren van trends, zorgen en ideeën;
  • Bieden van Individuele begeleiding;
  • Organiseren van Groepsactiviteiten;
  • Bieden van voorlichting, training en advies voor schoolpersoneel;
  • Mediëren tussen school, jongeren en ouders.

Waarom doen we dit?

Onze jongerenwerkers op school werken samen met de scholen aan verschillende doelen op het niveau van de jongeren, het schoolpersoneel, de school en de wijk. De doelen waar we aan
werken zijn:

  • Versterken van schoolcarrières en het voorkomen van schooluitval;
  • Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren;
  • Bijdragen aan een veilig en pedagogisch schoolklimaat;
  • Een betere samenwerking in de (pedagogische) wijk.