Begeleiding op maat

Basis begeleiding

Vanuit het AM Supportteam wordt basis begeleiding aan de jongeren geboden. Individuele basisbegeleiding betreft een korte begeleiding van lichte psychische-, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen. Deze vorm van begeleiding richt zich op het activeren en aanbrengen van onder andere een dag- en nachtritme, het stabiliseren van de situatie (het op orde brengen en/of handhaven van de situatie, waarin de jongere zich bevindt), het bieden van ondersteuning op het gebied van dagelijkse- en praktische bezigheden (zoals het op orde brengen en houden van de financiën), (zelfstandig) wonen, participatie, stimuleren en onderhouden van sociale contacten, gezondheid en persoonlijke verzorging enzovoort.

Wanneer basisbegeleiding?

De basisbegeleiding is bestemd voor jongeren die gedrag vertonen wat redelijk constant is en/of sprake is van lichte gedragsproblematiek. Daarmee wordt bedoeld, waarbij sprake is van beperkt regieverlies en/of beperkte gevolgen voor het dagelijks functioneren, een situatie die redelijk voorspelbaar is, het gedrag met de juiste begeleiding te handhaven is en waarbij de jongere nog redelijk inzicht heeft in zijn eigen situatie. Om het huidige functioneren van de jongeren te kunnen beoordelen, wordt gebruik gemaakt van informatie uit observatie.

Indien de doelen en de aanpak (basis- of specialistische begeleiding) van de jongere nog onvoldoende duidelijk zijn, is het mogelijk om een oriëntatiefase van maximaal 3 maanden toe te wijzen. Hierdoor kan in deze fase toch basisbegeleiding worden ingezet. Gedurende deze periode moet worden vastgesteld op welke wijze de zelfregie, het sociale netwerk en de (algemene) voorzieningen het beste kunnen worden ingezet en versterkt. Vervolgens worden de doelen van de begeleiding vastgesteld en wordt de best passende begeleiding (basis of gespecialiseerd, al dan niet in combinatie) gekozen.

Aan het einde van elke begeleidingsperiode wordt geëvalueerd of basisbegeleiding en het aantal begeleidingsuren passend is, gezien de ontwikkeling(en) van de jongere afgeschaald of opgeschaald naar specialistische begeleiding, een toename in uren / maanden enzovoort. Dit vindt altijd plaats in overleg met de orthopedagoog.

Begeleiders

AM-Supportteam werkt met ervaren ambulante begeleiders, een orthopedagoog en andere betrokken professionals. De basisbegeleiding wordt uitgevoerd door professionals met minimaal mbo-3 niveau. De aansturing en het opstellen van het plan van aanpak wordt uitgevoerd door een professional met minimaal mbo-4 niveau.

Actuele wachtlijst

Begeleiding basis jeugd: 4-6 weken
Begeleiding specialistisch jeugd: 4-6 weken