Begeleiding op maat

Specialistische begeleiding

AM-Supportteam biedt naast basis begeleiding ook specialistische begeleiding aan jongeren. Specialistische begeleiding betreft alle zorg waarvoor de jongere een indicatie nodig heeft van de wijkcoaches, huisartsen of gecertificeerde instellingen, dus alle zorg die niet voorliggend is.

Wanneer specialistische begeleiding?

Deze vorm van begeleiding is bestemd voor jongeren, waarbij sprake is van problemen op meerdere gebieden, zoals in het zelfstandig functioneren, wonen en participeren enzovoort. Daarbij speelt regieverlies een grote rol. Bovendien is vaak sprake van ernstige gedragsproblemen, hechtingsproblemen, passiviteit, grote complexiteit en een beperkt inzicht in de eigen problematiek. De begeleiding richt zich onder andere op de activering en het aanbrengen van een dag- en nachtstructuur, het methodisch trainen van vaardigheden en het op orde brengen en houden van de problematiek. Tijdens de specialistische begeleiding worden eerst nieuwe vaardigheden aangeleerd, waardoor toekomstige verergering van de problematiek kan worden voorkomen. Vervolgens wordt het zelfstandig functioneren en de participatie van de jongeren verbeterd. Bovendien wordt verdere achteruitgang (zoveel als mogelijk) voorkomen. Specialistische begeleiding kan ook dienen als een overbrugging tot behandeling of om de jongere te motiveren om behandeling aan te nemen. Het begeleidingsplan wordt altijd afgestemd en ingezet met de goedkeuring van de ouders/verzorgers of voogd.
Om het huidig functioneren van de jongere te kunnen beoordelen, wordt ook hier gebruik gemaakt van informatie uit observatie.

Drie fases

Specialistische begeleiding bestaat bij ons uit de volgende drie fases:

  1. In de eerste fase worden de individuele doelen in samenspraak met de jongere opgesteld. De jongere krijgt wekelijks negen uur specialistische begeleiding, verdeeld over drie begeleidingsmomenten. De begeleider leert de jongere nieuwe vaardigheden, waardoor toekomstige verslechtering kan worden voorkomen.
  2. In de tweede fase worden de begeleidingsuren stapsgewijs verminderd. De jongere wordt op deze manier uitgedaagd om steeds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. Bij terugval kunnen de begeleidingsuren weer worden opgeschaald. Ook hier worden aan de fase 1 doelen gewerkt, alleen zal de jongere steeds meer taken zelfstandig stapsgewijs (onder begeleiding) uitvoeren.
  3. In de derde fase heeft de jongere voldoende voortuitgang geboekt, waardoor hij (voldoende) zelfredzaam is.

De uren die zijn benoemd zijn een leidraad. Om maatwerk te kunnen leveren wordt op individueel niveau afgestemd op de behoeften en wensen, waardoor van deze gestelde uren kan worden afgeweken. Dit vindt altijd plaats in overleg met de orthopedagoog.

Begeleiders

Specialistische begeleiding wordt, wegens de complexiteit en hoge mate van instabiliteit van de situatie van de jongere, uitgevoerd door een professional op minimaal Hbo-niveau met een SKJ-registratie.

Actuele wachtlijst

Begeleiding basis jeugd: 4-6 weken
Begeleiding specialistisch jeugd: 4-6 weken